วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 1 ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี

11 มิ.ย. 2021
64

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 1 ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี และ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 24 คน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี