วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

บริการฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2564

08 มิ.ย. 2021
83

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 229 คน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี