วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปี 2565 (HA’s Day)

27 ม.ค. 2022
58

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำปี 2565 (HA’s Day) ในหัวข้อ“การเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการประเมินรับรองเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม” ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี