วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ประชุมการพัฒนารูปแบบการคัดกรองพันธุกรรม เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่แบบมุ่งเป้า (Precision Medicine)

01 มิ.ย. 2021
203

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะผู้วิจัยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือวิจัย การพัฒนารูปแบบการคัดกรองพันธุกรรม เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่แบบมุ่งเป้า (Precision Medicine) ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ผ่านระบบ Tele Conference ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี