วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารการพยาบาล 5 กุมภาพันธ์ 2564

09 ก.พ. 2021
228

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระยะ 4 ปี การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ และการถอดบทเรียนการปรับตัวในสถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 ระลอก 2 ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ที่มา เพ็จงานโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี