วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการวางแผนตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

28 พ.ค. 2021
80

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะกรรมการวางแผนตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดโอกาสการติดเชื้อ ครั้งที่ 3/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี