วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 6/2565

19 มิ.ย. 2022
10

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นำเสนอ“ภารกิจการดำเนินงานของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี” พร้อมด้วยแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางพัชรา ยอดสิงห์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนบริการสุขภาพทุกระดับให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของเขตสุขภาพที่ 10 ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี