วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5/2564

25 พ.ค. 2021
87

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุน บริการสุขภาพ ทุกระดับให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของเขตสุขภาพ ผ่านระบบ VDO Conference ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี