วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์

03 พ.ค. 2022
10

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และ แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูง และญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์ เข้าถึงบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี