วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ประชุมนำเสนอกรณีศึกษาการฝึกภาคปฏิบัติและประเมินแหล่งฝึก หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4

19 มิ.ย. 2022
16

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมนำเสนอกรณีศึกษาการฝึกภาคปฏิบัติและประเมินแหล่งฝึก หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4 พร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยง จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยขึ้นฝึกภาคปฏิบัติในระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 7/2 อาคารอำนวยผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565