วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ประชุมนำเสนอกรณีศึกษาการฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

19 มิ.ย. 2022
5

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมตอบแบบประเมินตนเองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมดำเนินงานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนมีความมั่นใจ หากเข้ามารับบริการยังสถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุม 7/1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565