วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ประชุมประชาพิจารณ์การจัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นด้านโรคมะเร็งสำหรับประเทศไทย ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

09 ก.ย. 2021
112

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์การจัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นด้านโรคมะเร็งสำหรับประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ผ่านระบบ Teleconference เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นด้านโรคมะเร็งสำหรับประเทศไทยและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้การบริการผู้ป่วยมะเร็งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 7/3 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี