วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

18 มิ.ย. 2021
36

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรพยาบาลเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “The 2021 INS – Vascular Access Device Care and Management” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งสำหรับพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และทบทวนความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการดูแลและการจัดการอุปกรณ์การเข้าถึงหลอดเลือดในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID – 19 ที่ทันสมัยและถูกต้องให้กับพยาบาลทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 7/1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี