วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

ประชุมวิจัย R2R

11 มิ.ย. 2021
61

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดการความรู้และงานวิจัย/ R2R เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และการวิจัย/R2R เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ต่อผู้รับบริการอย่างยั่งยืน ในเขตสุขภาพที่ 10ผ่านระบบ Tele Conference ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี