วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565

19 มิ.ย. 2022
19

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565 โดย นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิด โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และ ดร.โสภิต ทับทิมหิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานด้านวิชาการประเภท Oral presentation และ Poster presentation เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสาธารณสุข ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ