วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ประชุมสรุปผลการฝึกปฎิบัติงานภาคปฏิบัติ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4

24 พ.ค. 2022
21

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการฝึกปฎิบัติงานภาคปฏิบัติ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4 กลุ่มเป้าหมายพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 10 จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุม7/2 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565