วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566–2570

19 มิ.ย. 2022
6

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566–2570 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายและวางกรอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566–2570 ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ รวมทั้งวางแผนการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องได้คุณภาพมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อเกิดกลไกการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพในเชิงยุทธศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมใจหมาย โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี