วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัยในงานประจำ (R2R Facilitators) เเขตสุขภาพที่ 10

27 ม.ค. 2022
51

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัยในงานประจำ (R2R Facilitators) เเขตสุขภาพที่ 10 โดยคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล สมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี