วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรเฉพาะทาง(หลังปริญญาตรี)

05 ก.ค. 2021
13

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยง ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรเฉพาะทาง ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ นำทีมโดย ดร.นุสรา ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เตรียมความพร้อมและวางแผนฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 256