วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

ประชุม Teleconference คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2/2564

19 มิ.ย. 2021
80

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ และนายเเพทย์ศรันย์ กิจศรันย์ ประธาน Service plan ด้านโรคมะเร็งเขตสุขภาพที่10 พร้อมเลขา นางจินตนารักษ์ สมสกุลชัย ร่วมประชุม Teleconference คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 7/2 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี