วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

ผู้บริหารโรงพยาบาลตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า Covid-19

11 มิ.ย. 2021
101

นพ.พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางพัชรา ยอดสิงห์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจบุคลากรในการดำเนินงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติตอบโต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี