วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

พิธีขอบคุณบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ในสถานการณ์ COVID – 19

22 พ.ค. 2021
182

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ
และนางพัชรา ยอดสิงห์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรม “ขอบคุณบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ในสถานการณ์ COVID – 19” จำนวน 10 ราย ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ณ สนามกีฬามินิบุตร กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้กลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และครบกำหนดการกักตัว ณ ลานหน้าหอผู้ป่วยปทุมมาลย์ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี