วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) รุ่น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

19 มิ.ย. 2022
12

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยงร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) รุ่น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันทน์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้ตอบสนองในการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานต่อความต้องการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุมสุรีย์ ธรรมิกบวร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565