วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

พิธีมอบใบประกาศและกล่าวปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพทีมผู้สนับสนุนงานวิจัยจากงานประจำ (R2R Facilitators)

27 พ.ค. 2022
21

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศและกล่าวปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพทีมผู้สนับสนุนงานวิจัยจากงานประจำ (R2R Facilitators) เครือข่ายอุบลศรีโสธรเจริญ และเขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที 1” โดยมีดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ดร.โสภิต ทับทิมหิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ซึ่งมีนางสาวนันทิยา แก้ววงษาและนางสาวสายรุ้ง ประกอบจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรดังกล่าว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี