วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

รองผู้อำนวยการฯบรรยายหัวข้อ บันไดสู่ความก้าวหน้าวิชาชีพ

19 มิ.ย. 2022
10

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง บันไดสู่ความก้าวหน้าวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 47 คน อาจารย์และบุคลากร จำนวน 10 คน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบเข็มสถาบันสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความพร้อมมั่นใจในการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และความรักความผูกพันในสถาบัน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องเรียน NU201 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี