วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

รางวัลชนะเลิศประเภท Oral Presentation การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จากงานวิจัยและพัฒนา

12 ส.ค. 2021
109

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Oral Presentation การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จากงานวิจัยและพัฒนาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการพยาบาลในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี” ในการประชุมวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564Beyond COVID – 19 Crisis: A Decade of Health Transformation (ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 สู่ทศวรรษแห่งการปฏิรูประบบสุขภาพ) ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2564 จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข