วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

อบรบพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง

09 มี.ค. 2021
131

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยด้านการแพทย์ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

กล่าวรายงานโดย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล การอบรบพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง ในระหว่างวันที่ 1–3 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะ มีความรู้ ความเข้าใจ มีความมั่นใจ เสริมพลังครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ให้ได้รับการดูแลแบบองค์รวม ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน

ที่มาเพ็จ งานโสตฯ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี