วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committee) ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 10

15 มิ.ย. 2021
38

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethics Committee) ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการวิจัยเป็นงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย โดยพิจารณาผลประโยชน์และความจำเป็นของวิธีการวิจัย ตลอดจนทำหน้าที่กำกับดูแลตามข้อกำหนดเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านจริธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยผ่านระบบ Teleconference ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 (วันที่ 2) ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี