วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านระบบออนไลน์

26 มิ.ย. 2021
19

บุคคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “Role of oncology nurses in nutrition care and sharing Immunonutrition practice” วิทยากร รศ.นพ.วีระเดช พิศประเสริฐ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพญ.สมหญิง วงค์ศรีทา หน่วยรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดโดย Nestle Health Science ผ่านระบบ Webinar ผ่านระบบ Webinar เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งสำหรับพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการพยาบาล ด้านโภชนบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี