วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านระบบออนไลน์

19 มิ.ย. 2021
14

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “โภชนบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง” หัวข้อ FAQ in nutrition support in cancer patients วิทยากร ผศ.นพ.สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย Nestle Health Science ผ่านระบบ Webinar เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งสำหรับพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการพยาบาล ด้านโภชนบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี