วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

อบรม “การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง”

19 มิ.ย. 2022
11

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย ดร.อนุชตรา วรรณเสวก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง หัวข้อเรื่อง “การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง” ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งสำหรับพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565