วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2564

03 พ.ค. 2022
10

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการเเพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี, นายเเพทย์ศรัณย์ กิจศรัณย์ ประธาน Service plan สาขาโรคมะเร็ง เขตสุขภาพที่ 10, คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สาขาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขาโรคมะเร็ง รวมทั้งหารูปแบบการดำเนินงานที่เป็นเลิศเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านระบบ Teleconference ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี