วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

เตรียมการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3

19 ก.พ. 2021
340

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดยมี ดร.นุสรา ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตรอบรมเฉพาะทางสาขา การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วม ประชุมวางแผนเตรียมการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม – 25 มิถุนายน 2564 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 – 6 สิงหาคม 2564 (16 สัปดาห์) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 7/1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ที่มา เพ็จงานโสตฯ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี