วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4 และด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4

26 มิ.ย. 2022
52

นางสาวพิมวดี ตรีโรจน์พร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล นางอาภาเพ็ญ ทำนุ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน นางสาวศิริลักษณ์ เงยวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 4 และด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4 โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี​ สรรพสิทธิประสงค์เป็นประธานในพิธี​ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลวิชาชีพ จัดโดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุม 7 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565