วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

โครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565” ระยะที่ 2

19 พ.ค. 2022
27

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในโครงการ “พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2565” ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งด้านงานวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 80 คน ได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และ ดร.สมปอง พะมุลิลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี