วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2

02 ก.ค. 2021
9

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 4 คน และเข็มที่ 1 ให้กับบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม จำนวน 8 คน รวมจำนวนทั้งหมด 12 คน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี