วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วันนี้ – 3 กันยายน 2564

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เปิดรับเข้าราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,200 บาท ผู้สมัคต้องมีวุฒิบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางบัญชี [รายละเอียดเพิ่มเติม ]

เปิดรับสมัคร
26 ส.ค. – 3 กันยายน 2564 โดยส่งหลักฐานสมัครทางไปรษณีย์ (เท่านั้น)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันสอบภาคต่าง ๆ ในวันที่ 8 กันยายน 2564

การสอบ
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนน 100 คะแนน ประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการดังนี้
– ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ คะแนน 100 คะแนน

news_1629798391_doc01478320210824162936