วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

บัตรประจำตัวประชาชน สิ่งสำคัญในการมาติดต่อรับบริการ(อย่าลืมนะ)

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ป่วยและญาติ ที่จะเดินทางเข้ารับบริการ ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ โปรดได้นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาด้วยทุกครั้ง

เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ใช้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในรูปแบบอีเล็คทรอนิกส์ จึงจำเป็นจะต้องดึงข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ป้องกันความผิดพลาดจากการอ่านข้อมูลจากลายมือ รวมถึงบริการหลาย ๆ ถูกปรับเปลี่ยนให้ต้องดึงข้อมูลจริงจากบัตรประจำตัวประชาชนเช่น

  • การลงทะเบียนผู้ป่วย
  • การยืนยันสิทธิ์การรักษา
  • การชำระค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการ ผู้ป่วยในระบบจ่ายตรง
  • ฯลฯ

ดังนั้นโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จึงขอความร่วมมือผู้มารับบริการและญาติที่จะต้องเฝ้าผู้ป่วยกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกของตัวท่านเอง และเป็นการรักษาสิทธิด้านสิทธิบัตรต่าง ๆ ด้วย ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

Cr. เจ้าของภาพจากอินเตอร์เน็ต