วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

การให้บริการในช่วงการระบาดโควิด-19

24 ม.ค. 2021
140

การให้บริการผู้ป่วย

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานียังคงให้บริการผู้ป่วยตามปกติ แต่สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนี้ เพื่อเป็นการยับยั้งและลดความเสี่ยงของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจึงขอความร่วมผู้มารับบริการผ่านกระบวนการคัดกรองตามกระบวนการคัดกรองที่กำหนด โดยมีจุดคัดกรอง 2 จุดดังต่อไปนี้

จุดที่ 1 ทางเข้าอาคารอำนวยการและรังสีวินิจฉัย

จุดที่ 2 ทางเข้าอาคารอำนวยการ (หลังเก่า)

ขั้นตอนการคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ

ผู้เข้ารับบริการจะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการคัดกรองต่าง ๆ ดังนี้
1. สแกนคิวอาร์โค๊ต(QR Code) หรือลงทะเบียน

2. กรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามความเสี่ยง

3. ตรวจวัดอุณหภูมิและติดสติกเกอร์ให้ทราบว่าผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว ก่อนเข้าใช้บริการ

4. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ซึ่งตามจุดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดคัดกรอง หน้าลิฟ หน้าห้องตรวจ ฯลฯ จะมีแอลกอฮอล์ล้างมือให้

4. เว้นระยะห่าง ไม่ว่าการนั่ง หรือยืน

ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ขอความร่วมมือผู้รับบริการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และลดความเสี่ยงของตัวผู้บริการเอง รวมถึงญาติ ผู้ใกล้ชิด บุคลากรผู้ให้บริการด้วย ซึ่งการปกปิดข้อมูลหรือแจ้งความอันเป็นเท็จ มีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญามาตร 137