วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

23 ม.ค. 2021
223

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ 1 ใน 7 แห่งของโรงพยาบาลมะเร็งส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 405 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ บริเวณศูนย์ลาวเดิม ปัจจุบันพื้นบริเวณเป็นศูนย์ราชการของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิเฉพาะทางในด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ได้แก่ การรักษามะเร็งทางรังสีรักษา เคมี ผ่าตัด รวมเป็นศูนย์วิชาการด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งเพื่อให้คำปรึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการดูแลรักษามะเร็งให้กับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเขตสุขภาพด้วย

โรงพยาบาลมะเร็งส่วนภูมิภาคในเขตภาคตะวันออกเฉียงมี 2 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ปัจจุบันโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมให้บริการผู้ป่วยตามนโยบาย Cancer Anywhere หรือ “มะเร็งไปบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม” โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามเอกสารที่แจ้งประชาสัมพันธ์ด้านบน

ต้องการขอคำปรึกษาหรือใช้บริการ สามรถต่อได้ที่โทรศัพท์ 045319650-5 หรือโทรสาร 045319699