วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

23 ม.ค. 2021
1576

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ 1 ใน 7 แห่งของโรงพยาบาลมะเร็งส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 405 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ บริเวณศูนย์ลาวเดิม ปัจจุบันพื้นบริเวณเป็นศูนย์ราชการของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิเฉพาะทางในด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ได้แก่ การรักษามะเร็งทางรังสีรักษา เคมี ผ่าตัด รวมเป็นศูนย์วิชาการด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งเพื่อให้คำปรึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการดูแลรักษามะเร็งให้กับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลในเขตสุขภาพด้วย

โรงพยาบาลมะเร็งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 7 + 1 แห่งประกอบไปด้วย

 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จ.ลพบุรี
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จ.ลำปาง
 • โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จ.อุดรธานี
 • โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จ.ชลบุรี
 • โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี จ.สุราษฏรธานี

โรงพยาบาลมะเร็งส่วนภูมิภาคในเขตภาคตะวันออกเฉียงมี 2 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เริ่มแรกก่อตั้งเดิมมีชื่อว่า ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง เขต 7 จ.อุบลราชธานี เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2538 และการเปลี่ยนชื่อมาตามลำดังดังนี้

 • เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2535 มีชื่อว่า ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง เขต 7 จ.อุบลราชธานี
 • พ.ศ. 2546 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี
 • พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ปัจจุบันโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมให้บริการผู้ป่วยตามนโยบาย Cancer Anywhere หรือ “มะเร็งไปบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม” โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามเอกสารที่แจ้งประชาสัมพันธ์ด้านบน

ต้องการขอคำปรึกษาหรือใช้บริการ สามรถต่อได้ที่โทรศัพท์ 045319650-5 หรือโทรสาร 045319699