วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผลการตรวจสอบเวชระเบียน ปีงบประมาณ 2564

ผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ [ผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน] [ผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก]

audit2021

audit-opd2021