วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

สถิติปีงบประมาณ 2564

รายสถิติการให้บริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 ประกอบไปด้วยผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยตติยภูมิหรือผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงผู้ป่วยในที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลในแต่ละเดือนในภาพรวมทั้งหมดของปีงบประมาณ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ [ รายงานสถิติการให้บริการปีงบประมาณ 2564 ]

2564