วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

สถิติปีงบประมาณ 2565

รายสถิติการให้บริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565 ประกอบไปด้วยผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยตติยภูมิหรือผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงผู้ป่วยในที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลในแต่ละเดือนในภาพรวมทั้งหมดของปีงบประมาณ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ [ รายงานสถิติการให้บริการปีงบประมาณ 2565 ]

2565-4