วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

สถิติผู้มารับบริการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

สถิติผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

ผู้ป่วยนอกใหม่-เก่า

แสดงข้อมูลผู้ป่วยใหม่-เก่า เป็นกราฟเปรียบเทียบ

ผู้ป่วยใหม่แยกเป็น ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยมะเร็ง โดยการเปรียบเทียบกราฟเส้นและกราฟแบบแท่งแนวนอน

ผู้ป่วยรายเก่าแยกเป็นผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยมะเร็ง โดยเปรียบเทียบเป็นกราฟเส้น และกราฟแท่งแนวนอน

ตารางแสดงผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

กราฟแท่งแสดงการเปรียบเทียบแยกตามคลินิก

หมายเหตุ มีข้อมูลรูปแบบ csv หรือเชื่อมผ่านระบบ api ให้บริการสำหรับเจ้าที่ของโรงพยาบาล ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งได้ที่งานพัฒนารหัสโรคฯ กลุ่มงานดิจิตัลการแพทย์ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสุขภาพครับ ***