วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 1 ก.พ.2564

รายงานการเฝ้าระวัง Covid-19 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 650 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 1,140 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 31 ม.ค.64) จำนวน 146 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 105,362 เพิ่มขึ้น 1,790 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 19,776 ราย เพิ่มขึ้น 146 ราย
 • ARI Clinic 234 ราย เพิ่มขึ้น 5 ราย
 • Pre-op จำนวน 11 ราย
 • PUI จำนวน 17 ราย
 • Covid-19 จำนวน 0 ราย (ไม่พบผู้ป่วยโควิด)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 5 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 0 ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 0 ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2 ก่อนการผ่าตัด จำนวน 0 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 0 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน 0 ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี