วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 29 เมษายน 2564

รายงานการเฝ้าระวัง Covid-19 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 500 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 600 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 28 เมษายน 64) จำนวน 257 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 176,539 เพิ่มขึ้น 1,100 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 40,234 ราย เพิ่มขึ้น 257 ราย
 • ARI Clinic 556 ราย เพิ่มขึ้น 6 ราย
 • Pre-op จำนวน 49 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย
 • PUI จำนวน 36 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย
 • Covid-19 จำนวน 0 ราย (ไม่พบผู้ป่วยโควิด)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 5 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 1 ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2 ก่อนการผ่าตัด จำนวน 2 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 1 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน – ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี