วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

รายงานการเฝ้าระวัง Covid-19 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 450 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 500 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 64) จำนวน 223 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 184,489 เพิ่มขึ้น 950 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 43,095 ราย เพิ่มขึ้น 223 ราย
 • ARI Clinic 657 ราย เพิ่มขึ้น 8 ราย
 • Pre-op จำนวน 93 ราย เพิ่มขึ้น 8 ราย
 • PUI จำนวน 48 ราย เพิ่มขึ้น – ราย
 • Covid-19 จำนวน 0 ราย (ไม่พบผู้ป่วยโควิด)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 8 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน –ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง – ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2 /Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 2/6 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน – ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี