วันพุธ, 22 กันยายน 2564

รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

รายงานการเฝ้าระวัง Covid-19 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 425 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 500 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 64) จำนวน 116 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 186,344 เพิ่มขึ้น 925 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 43,776 ราย เพิ่มขึ้น 116 ราย
 • ARI Clinic 709 ราย เพิ่มขึ้น 41 ราย
 • Pre-op จำนวน 115 ราย เพิ่มขึ้น 14 ราย
 • PUI จำนวน 49 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย
 • Covid-19 จำนวน 0 ราย (ไม่พบผู้ป่วยโควิด)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 20 ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 20 ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2/Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 8/7 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 1 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน – ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี