วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

รายงานการเฝ้าระวัง Covid-19 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 370 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 475 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 64) จำนวน 225 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 187,939 เพิ่มขึ้น 845 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 44,197 ราย เพิ่มขึ้น 225 ราย
 • ARI Clinic 759 ราย เพิ่มขึ้น 22 ราย
 • Pre-op จำนวน 135 ราย เพิ่มขึ้น 10 ราย
 • PUI จำนวน 53 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย
 • Covid-19 จำนวน 0 ราย (ไม่พบผู้ป่วยโควิด)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 10 ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 11 ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2/Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 2/8 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 1 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน – ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี