วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

รายงานการเฝ้าระวัง COVID-19 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

รายงานการเฝ้าระวัง Covid-19 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 400 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 450 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 64) จำนวน 245 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 189,689 เพิ่มขึ้น 950 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 44,693 ราย เพิ่มขึ้น 245 ราย
 • ARI Clinic 815 ราย เพิ่มขึ้น 36 ราย
 • Pre-op จำนวน 162 ราย เพิ่มขึ้น 20 ราย
 • PUI จำนวน 56 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย
 • Covid-19 จำนวน 0 ราย (ไม่พบผู้ป่วยโควิด)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 10 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 26 ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง – ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2/Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 3/17 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 2 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน – ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี